പാവം ഗായകൻ

പാവം ഗായകൻ വാക്കാം പഴമെടുത്തു
ഓ ഓ ഓ 
പാവം ഗായകൻ വാക്കാം പഴമെടുത്തു
പഴുത്ത പഴമെടുത്തു പഴുത്ത പഴമെടുത്തു
അതു പകുത്ത് പകുത്ത് പകുത്ത് പകുത്ത്
പകുത്തതൊരയ്യായിരം പേരെടുത്തു 
ഗായകൻ പേരെടുത്തു
പേരെന്ത് പേരെന്ത്
പേരയ്ക്ക...

e-vRbu_30nQ