നിഷ

Nisha
Nisha - For the people

ഫോർ ദ പീപ്പിൾ സിനിമയിൽ നിന്റെ മിഴിമുനകൊണ്ടെന്റെ എന്ന ഗാനത്തിലുള്ള നടി.