ജെ വിശ്വനാഥ്

Viswanath

കലാസംവിധായകൻ. റോസ് ഗിറ്റാറിനാൽ എന്ന സിനിമയിൽ കലാസംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചു.