ഇന്ദ്രജാലം

Released
Indrajaalam
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
155മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 3 September, 1990
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ബോംബെ

indrajalam poster