ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ്

British Market
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ചങ്ങനാശ്ശേരി, തിരുവല്ല