പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ്

Pappayude Swantham Appoos
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
146മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 September, 1992