അടയാളം

Adayalam (Malayalam Movie)
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 May, 1991