ലൗ സ്റ്റോറി

Love Story
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 22 December, 1986