മാളൂട്ടി

Malootty
Screenplay: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 February, 1990