ദിനരാത്രങ്ങൾ

Dinarathrangal
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 21 January, 1988

dinarathrangal poster