കഥയ്ക്കു പിന്നിൽ

Kadhaykku Pinnil
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 January, 1987