വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം

Vadakkunokkiyanthram
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 May, 1989