രാമ രാവണൻ

Released
Rama Ravanan (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 July, 2010
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മറയൂർ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ചിത്രീകരണം നടന്നത്

W_zeJ0w0m8k