ദി പവർ ഓഫ് സൈലൻസ്

The power of Silence
കഥാസന്ദർഭം: 

ബാംഗ്ലൂർ ഹൈക്കോടതിൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായ അരവിന്ദ് ചന്ദ്രശേഖറെ അജ്ഞാതരായ ആളുകൾ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അരവിന്ദ് അവരെ കണ്ടെത്തുന്നതും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഒപ്പം അരവിന്ദിന്റെ കുടൂംബ ജീവിതവും ഫാമിലി-ഇൻ വെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 7 December, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ബാംഗ്ലൂർ, പാലക്കാട്

J6fUqlyRbzI