മാസ്റ്റര്‍ ഇല്‍ഹാന്‍ ലായിഖ്

Name in English: 
Master Ilhan Layiq