കുന്നിമണി കുന്നിലൊരു കുഞ്ഞുസൂര്യൻ

Year: 
2013
Film/album: 
kunnimani kunniloru (silence malayalam movie)
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കുന്നിമണി കുന്നിലൊരു കുഞ്ഞുസൂര്യൻ
കുനുകുനെ വിരിയണ നേരത്ത് (2)
കാതോട് കഥയോതുമോ നീ
കണ്ണോട് കനവോതുമോ
മഴവിൽ പൂത്താലം തിരിയുഴിയുംന്നേരം
മനസ്സിന്നാകാശം തെളിയുന്നീ നേരം
ഇളവെയിലാടകളാലെ ഒരു തളിരുടൽ മൂടിയതാരാണ്‌
ഇടവഴി പാടിപ്പായും കാണാകാറ്റോ  

കുന്നിമണി കുന്നിലൊരു കുഞ്ഞുസൂര്യൻ
കുനുകുനെ വിരിയണ നേരത്ത് (2)
കാതോട് കഥയോതുമോ നീ
കണ്ണോട് കനവോതുമോ

നറുമഴ പെയ്യും നെഞ്ചിലാകെ
നനുനനെ ഇളകും വെണ്ണിലാവേ
നിറയൂ നിനവിനു കാവലായി
ചാരുതേ ..
പാതിമെയ്യുമായി കൂട്ടുചേർന്നൊരെൻ
പ്രാണവേണുവിൽ ഈണമായി നീ ഇനിയും
പതിയേ മധുരം നിറയേ പകരാമോ

കുന്നിമണി കുന്നിലൊരു കുഞ്ഞുസൂര്യൻ
കുനുകുനെ വിരിയണ നേരത്ത്
കാതോട് കഥയോതുമോ നീ
കണ്ണോട് കനവോതുമോ

5M1YWnr0C3I