പൊട്ടാസ് ബോംബ്

Released
Pottas Bomb
കഥാസന്ദർഭം: 

ജുവനൈൽ ഹോമിൽ നിന്നും ഓടി പോകുന്ന നാലു കുട്ടികൾ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തുടർന്നുള്ള ഉദ്വേകഭരിതമായ കഥയാണു പൊട്ടാസ് ബോംബ് പറയുന്നത്. 

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
106മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 October, 2013

42GaFUX5to8