ജംഷീർ പുറക്കാട്ടിരി

Jamshir Purakattiri

പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ. ബാങ്കിങ്ങ് അവേഴ്സ് സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജരായി പ്രവർത്തിച്ചു.