മദർലാന്റ് എറണാകുളം

Motherland Ernakulam

ഔട്ട് ഡോർ യൂണിറ്റ്. സിനിമകളുടെ വാതിൽപുറ ചിത്രീകരണത്തിനു (ഔട്ട് ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങ്) സഹായകമാകുന്ന ഔട്ട് ഡോർ യൂണീറ്റ് കമ്പനി.

Camera Unit

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ലേഡീസ് & ജെന്റിൽമാൻ സിദ്ദിഖ് 2013

Studio

Second Unit Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
കുറി കെ ആർ പ്രവീൺ 2022