അനിൽ പേരാമ്പ്ര

Anil Perambra

നിശ്ചലഛായാഗ്രാഹകൻ. നോട്ടീ പ്രൊഫസർ എന്ന സിനിമയുടെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിർവ്വഹിച്ചു.