ഷാനു സമദ്

Shanu Samad
സംവിധാനം: 2
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 2