പകൽ

Released
Pakal (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 December, 2006
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തൊടുപുഴയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും