ഊട്ടിപ്പട്ടണം

Oottipattanam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
129മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 November, 1992