ക്യാപ്റ്റൻ

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ആങ്ങമൂഴി, മൂഴിയാർ, പൊന്തൻപുഴ