അർഹത

Arhatha (arhatha malayalam movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
147മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 23 August, 1990