നായിക

Nayika (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

പഴയകാല മലയാള സിനിമാ നായിക ഗ്രേസിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അലീന എന്ന യുവതിയുടെ അന്വേഷണം.

Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 November, 2011

VlG9nbQ6dfI