പ്രദീപ് ബാബു

Pradeep Babu
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 5
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 12

ഗായകൻ പ്രദീപ് ബാബു. 369 എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്