നീയോ നെഞ്ചിൽ

[ ബംഗാളി ചിത്രമായ Mon Je Kore Uru Uru മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത ചലച്ചിത്രത്തിലെ ഗാനമാണിത് . വരികൾ ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് പോകാവുന്നതാണ് ]

Malayalam Latest Movie 2016 | WOW WHAT A LOVE | Neeyo Nenjil | New Release Film Song