നീയോ നെഞ്ചിൽ

[ ബംഗാളി ചിത്രമായ Mon Je Kore Uru Uru മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത ചലച്ചിത്രത്തിലെ ഗാനമാണിത് . വരികൾ ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് പോകാവുന്നതാണ് ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Neeyo nenjil

Additional Info

Year: 
2016

അനുബന്ധവർത്തമാനം