ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകൾ

ചിത്രം വര്‍ഷംsort descending
1 ടൈഗർ സലിം 1978
2 മൂർഖൻ 1980
3 കാഹളം 1981
4 രക്തം 1981
5 ഇതിഹാസം 1981
6 ആദർശം 1982
7 ധീര 1982
8 ആരംഭം 1982
9 കർത്തവ്യം 1982
10 ശരം 1982
11 ഹിമം 1983
12 അങ്കം 1983
13 കൊടുങ്കാറ്റ് 1983
14 ആ രാത്രി 1983
15 ഭൂകമ്പം 1983
16 ഇണക്കിളി 1984
17 ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 1984
18 കോടതി 1984
19 പിരിയില്ല നാം 1984
20 അലകടലിനക്കരെ 1984
21 മിനിമോൾ വത്തിക്കാനിൽ 1984
22 സന്ദർഭം 1984
23 ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം 1984
24 ഉമാനിലയം 1984
25 ഒന്നിങ്ങ് വന്നെങ്കിൽ 1985
26 ഒരു കുടക്കീഴിൽ 1985
27 ഇനിയും കഥ തുടരും 1985
28 വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി 1985
29 കഥ ഇതുവരെ 1985
30 മുഹൂർത്തം പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് 1985
31 നിറക്കൂട്ട് 1985
32 ശ്യാമ 1986
33 വീണ്ടും 1986
34 ആയിരം കണ്ണുകൾ 1986
35 ന്യായവിധി 1986
36 ഇനിയെവിടെ കൂടു കൂട്ടും 1986
37 ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് 1986
38 സായംസന്ധ്യ 1986
39 ന്യൂ ഡൽഹി 1987
40 ജനുവരി ഒരു ഓർമ്മ 1987
41 തന്ത്രം 1988
42 ദിനരാത്രങ്ങൾ 1988
43 സംഘം 1988
44 മഹായാനം 1989
45 നാടുവാഴികൾ 1989
46 നായർസാബ് 1989
47 കുട്ടേട്ടൻ 1990
48 ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് 1990
49 നമ്പർ 20 മദ്രാസ് മെയിൽ 1990
50 കൗരവർ 1992

Pages