കർത്തവ്യം

Released
Karthavyam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 26 August, 1982