ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക്

Kshamichu Ennoru Vakku
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 April, 1986

kshamichu ennoru vakk poster