വിഷ്ണു

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
131മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 14 July, 1994