നിഴലായ് ഓർമ്മകൾ(F)

Year: 
1994
Film/album: 
nizhalaay ormmakal
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

 

ആ......ആ......ആ.........ആ.............
നിഴലായ് ഓർമ്മകൾ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ-
തഴുകാൻ മോഹം ദേവാ......
ഒരു നാളെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് വാഴാൻ-
മനസ്സിൽ ദാഹം ദേവാ........... 
നിഴലായ് ഓർമ്മകൾ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ

അഴകിന് പോലും അറയിൽ നിന്നും ചിറകുകളേകുന്നൂ....
ആരോ...അതിനൊരു താളം ശ്രുതിയിൽ ലയമായ്-
മിഴികളിലേകുന്നൂ......
എന്തെന്ത് മോഹങ്ങളെന്നുള്ളിലും...
ചിന്തുന്നു ഈണങ്ങൾ നിൻ നെഞ്ചിലും....
നിമിഷമോരോന്ന് കൊഴിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴും.....  
നിഴലായ് ഓർമ്മകൾ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ-
തഴുകാൻ മോഹം ദേവാ......
ഒരു നാളെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് വാഴാൻ-
മനസ്സിൽ ദാഹം ദേവാ...........

മനസ്സറതോറും മധുരം പകരും സുഖകരമേളങ്ങൾ....
ഏതോ കുളിരലകൊഞ്ചും മഴയിൽ നനയും തരള തരംഗങ്ങൾ....
അത് വീണ് വിളയുന്ന പവിഴങ്ങളോ......
അലമൂടിയകലുന്ന പുളകങ്ങളോ.....
നുര ചിതറുന്ന തിര വിരിയുമ്പോഴും......(പല്ലവി)
നിഴലായ് ഓർമ്മകൾ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ

Nizhalaai ormakal (F) - Vishnu