വീണമീട്ടിയ വിലങ്ങുകൾ

Veena Meettiya Vilangukal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 25 September, 1990