ഉദയനാണ് താരം

Udayananu Tharam (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
162മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 January, 2005