പൂവിനു പുതിയ പൂന്തെന്നൽ

Released
Poovinu Puthiya Poonthennal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 September, 1986