പറയാനും വയ്യ പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ

Parayanum Vayya Parayathirikkanum Vayya (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: