ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം

Released
Oru Mutham Manimutham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 February, 1997