മുല്ലശ്ശേരി മാധവൻ‌കുട്ടി നേമം പി.ഓ.

Released
Mullassery Madhavankutty Nemom P.O.
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രാരാബ്ദക്കാരനായ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചില സ്വപ്നങ്ങളും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അയാൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും. തിരിച്ചടികൾ ഒരുപാടു ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒടുവിൽ അയാൾ വിജയം കാണുന്നു.

സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 February, 2012