മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ

Released
Mister Butler (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഏവർക്കും സമ്മതനായ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പാചകക്കാരൻ തന്റെ വിവാഹശേഷം കടന്നു വരുന്ന ഒരു അതിഥി മൂലം പ്രതിസന്ധികളിലാവുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: