രാരവേണു ഗോപബാല

രാരവേണു ഗോപബാല രാജിത സദ്‌ഗുണ ജയശീല
രാരവേണു ഗോപബാല രാജിത സദ്‌ഗുണ ജയശീല
അമ്പാടിക്കുയിലല്ലേ പൊന്നോടക്കുഴലല്ലേ
നറുവെണ്ണക്കുടമല്ലേ നീയെൻ കണ്ണാ

പീലിതരാം ചെറുഗോപിതൊടാം പീതാംബരവും ചാർത്തീടാം
ഗോപാൽ ഓഹ്‌ ഡോണ്ട്‌ ബ്രേക്ക്‌ മൈ ഹേർട്ട്‌
പൈക്കളിതാ പൂമ്പൈക്കളിതാ മേയ്‌ക്കാനിതിലേ നീ വരുമോ
ഗോപാൽ യു ആർ മൈ സോൾ
കുളിരാർന്നൊഴുകും യമുനാനദിയിൽ നീരാടാൻ നീ വന്നാട്ടേ
കാൽതളതുള്ളി നടക്കാം ഈ കാട്ടിലൊളിച്ചു കളിക്കാം
ഓടക്കാറൊളി വർണ്ണാ നിന്നെ കോരിയെടുത്തൊന്നൂഞ്ഞാലാട്ടാം

രാഗിണിയാം യുവരാധയിതാ രാസോല്ലസിതം പാടുകയായ്‌
ഗോപാൽ യു ആർ മൈ ഡ്രീം ബോയ്‌
ഭാമയിതാ നിൻ ഭാമയിതാ വിരഹിണിയായി കേഴുന്നു
ഗോപാൽ യു ആർ മൈ ഹേർട്ട്ത്രോബ്‌
വനവേണുവുമായ്‌ വരുനീ അരികിൽ മായാവൃന്ദാവനിയിൽ
നിന്റെ നഖകലമെല്ലേ എൻ നെഞ്ചിലുരഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു
പീലിപൂമ്പൊടി കാറ്റിലുലഞ്ഞു മനസ്സിനകത്തണിമഞ്ഞുകിനിഞ്ഞു

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
raravenu gopabala

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം