കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം

Released
Kazhchakkappuram
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 January, 1992

kazhchakkappuram poster