ഭരതം

Released
Bharatham
കഥാസന്ദർഭം: 

മദ്യത്തിനടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ കാരണം അയാളുടെ അനുജൻ്റെ സംഗീതജീവിതത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും  വന്നുചേരുന്ന വിഷമസന്ധികളാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ  ഇതിവൃത്തം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
147മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 March, 1991