പരിണയം

Parinayam (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
163മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 27 January, 1994