മന്ത്രിമാളികയിൽ മനസ്സമ്മതം

Manthri Maalikayil Manasammatham