വൈറ്റ് പേപ്പർ

Released
White Paper
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
100മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരവും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും. ഫൈൻ ആർറ്റ്സ് കോളേജ്, കരിക്കകം ക്ഷേത്രം