സുനിൽ പൊറ്റമ്മൽ

Primary tabs

Sunil Pottamal
Sunil Pottamal
സംവിധാനം: 2
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

നിരവധി വർഷങ്ങളായി വസ്ത്രലങ്കാര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുനിൽ പൊറ്റമ്മൽ. ലുക്ക് ഔട്ട് എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്ര സംവിധാനരംഗത്തേയ്ക്ക് കടന്നു

Sunil Pottammal