വെള്ളായണി പരമു

Vellayani Paramu
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 February, 1979