ഒരാൾ മാത്രം

Released
Oral Mathram
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 November, 1997