ശ്രുതി

Name in English: 
Sruthi
Alias: 
കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ അപ്പൂട്ടൻ